سامانه دریافت گواهی نامه دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

به نقل از واحد آموزش باغ رسانه شرکت کنندگان در دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی با وارد کردن کدهای درج شده در بلیت ورودی کنفرانس می توانند با کلیک بر روی لینک انتهای این خبر نسبت به دریافت گواهی نامه های خود اقدام نمایند.