عذرخواهی مدیراجرایی باغ رسانه از خانم فاطمه صالحی یزدی

امروز پس از برگزاری جلسه توجیهی اولین گروه از همکاران باغ رسانه و بررسی مجدد اوراق امتحانی جناب آقای علی پاکزادیان مقدم مدرس این دوره ها و تصحیح کننده اوراق متوجه رخ دادن اشتباه در تصحیح برگ پاسخ سرکار خانم فاطمه صالحی یزدی شد و از آنجاییکه اصلاح هر الگوی رفتاری از خود ما شروع خواهد شد متن این خبر به منظور عدرخواهی از ایشان و اعلام جواب قبولی در خصوص نتیجه آزمون منتشر می شود.