نتیجه اولیه نظرسنجی های دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

روز گذشته پس از بررسی اولیه سامانه دریافت گواهینامه های دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی نتایج نظرسنجی این کنفرانس تا حد زیادی به عنوان یک شاخص نهایی مورد تایید دبیرخانه این کنفرانس قرار گرفت و این نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد:
مجموع تعداد گواهینامه های دریافت شده تا تاریخ ۲۵-۱۱-۱۳۹۷ : ۲۷۳۶ عدد
ارزشیابی کلی کنفرانس : ۵۱ درصد عالی، ۲۱ درصد خیلی خوب، ۲۱ درصد خوب و ۷ درصد ضعیف
ارزشیابی محل برگزاری کنفرانس : ۶۵ درصد عالی، ۱۷ درصد خیلی خوب، ۱۳ درصد خوب و ۵ درصد ضعیف
ارزشیابی عوامل اجرایی و تشریفات : ۵۱ درصد عالی، ۱۹ درصد خیلی خوب، ۲۰ درصد خوب و ۱۰ درصد ضعیف
ارزشیابی پذیرایی :۴۴ درصد عالی، ۱۴ درصد خیلی خوب، ۲۳ درصد خوب و ۱۹ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای برانکو ایوانکوویچ : ۵۷ درصد عالی، ۱۸ درصد خیلی خوب، ۱۷ درصد خوب و ۸ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای دکتر احمد روستا : ۱۱ درصد عالی، ۳۰ درصد خیلی خوب، ۴۸ درصد خوب و ۱۱ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای مهندس ایرج حسابی : ۷۳ درصد عالی، ۱۴ درصد خیلی خوب، ۱۱ درصد خوب و ۲ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای کاوه صدقی : ۵۲ درصد عالی، ۱۹ درصد خیلی خوب، ۲۲ درصد خوب و ۷ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای علی پاکزادیان مقدم : ۵۰ درصد عالی، ۱۹ درصد خیلی خوب، ۲۲ درصد خوب و ۹ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای مصطفی کارخانه : ۵۱ درصد عالی، ۲۳ درصد خیلی خوب، ۲۱ درصد خوب و ۵ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای مهندس رسول صیقلی : ۸۱ درصد عالی، ۱۱ درصد خیلی خوب، ۷ درصد خوب و ۱ درصد ضعیف

ارزشیابی سخنرانی آقای نادر رفتاری : ۴۷ درصد عالی، ۱۶ درصد خیلی خوب، ۲۶ درصد خوب و ۱۱ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای علیرضا بیطرفان : ۴۴ درصد عالی، ۱۹ درصد خیلی خوب، ۲۶ درصد خوب و ۱۱ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای محمد عاطف صفا : ۴۲ درصد عالی، ۱۸ درصد خیلی خوب، ۲۶ درصد خوب و ۱۴ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای مهندس ایمان پاکزادیان مقدم : ۵۰ درصد عالی، ۲۰ درصد خیلی خوب، ۱۸ درصد خوب و ۱۲ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای فرشاد بهمنی : ۴۱ درصد عالی، ۲۰ درصد خیلی خوب، ۲۵ درصد خوب و ۱۴ درصد ضعیف
ارزشیابی سخنرانی آقای ساسان کنشلو : ۲۸ درصد عالی، ۱۵ درصد خیلی خوب، ۱۷ درصد خوب و ۴۰ درصد ضعیف
پیتر دراکر پدر علم نوین مدیریت دنیا معتقد است هر زمانی بتوانیم چیزی را اندازه گیری کنیم می توانیم آن را مدیریت کنیم، بر پایه همین باور و ارزش نهادن به نظرات شما مخاطبان گرامی دومین کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی نظرسنجی های حاصله به صورت کاملا شفاف در اختیار عموم مراجعه کنندگان وب سایت رسمی باغ رسانه قرار گرفته است.